Заглавие
 
Стандартен / Студентски Тип Валута Период на Абонамент Броеве за Периода Цена в Евро Цена
лева с ДДС
Цена
лева за брой
The Economist Стандартен Пакет EUR 1 година 51 226,00 530,42 10,40
The Economist Стандартен Пакет EUR 3 години 153 590,00 1384,73 9,05
The Economist Стандартен Печатно EUR 1 година 51 188,00 441,24 8,65
The Economist Стандартен Печатно EUR 3 години 153 492,00 1154,72 7,55
The Economist Стандартен Цифрово EUR 1 година 51 188,00 441,24 8,65
The Economist Стандартен Цифрово EUR 3 години 153 492,00 1154,72 7,55
The Economist Студентски Пакет EUR 6 месеца 26 83,00 194,80 7,49
The Economist Студентски Пакет EUR 1 година 51 158,00 370,83 7,27
The Economist Студентски Пакет EUR 3 години 153 415,00 974,00 6,37
The Economist Студентски Печатно EUR 6 месеца 26 69,00 161,94 6,23
The Economist Студентски Печатно EUR 1 година 51 132,00 309,80 6,07
The Economist Студентски Печатно EUR 3 години 153 346,00 812,06 5,31
The Economist Студентски Цифрово EUR 6 месеца 26 69,00 161,94 6,23
The Economist Студентски Цифрово EUR 1 година 51 132,00 309,80 6,07
The Economist Студентски Цифрово EUR 3 години 153 346,00 812,06 5,31